Een Persoons Gebonden Budget is een bedrag geld dat iemand kan krijgen die langer dan 3 maanden zorg en ondersteuning nodig heeft door chronische ziekte, beperkingen of handicaps. Dit geld is bedoeld voor zorg en ondersteuning.

Om in aanmerking te komen voor een budget is er een indicatie nodig. Deze wordt afgegeven door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) . Deze instelling bekijkt hoeveel ondersteuning er nodig is.

Het zorgkantoor beoordeelt en regelt daarna de verstrekking van het budget.

Dit budget is persoons gebonden, d.w.z. het hoort bij die persoon met die ondersteuningsvraag. Sinds 2003 wordt aan alle mensen die een PGB krijgen, zelf het budget uit gekeerd op de eigen bankrekening. Achteraf moet de besteding van het geld verantwoord worden. De Sociale Verzekerings Bank (SVB) voert de werkgeversrol uit als dat gewenst is bij een arbeidscontract in volle omvang. In de loop van 2014 zal ook het PGB ter beschikking komen via de SVB in de vorm van trekkingsrechten.

Er zijn sinds januari 2003 7 verstrekkingen vanuit de algemene wet bijzondere ziektekosten (awbz), waarvan er 5 gefinancierd kunnen worden door middel van een PGB. Verblijf en behandeling worden niet via een PGB gefinancierd. De overige 5 verstrekkingen wel: persoonlijke verzorging, verpleging,  begeleiding individueel,  begeleiding groep en tijdelijk verblijf. Ook is het mogelijk een zorgzwaartepakket voor verblijf uit te voeren in PGB-vorm als u langer thuis wilt blijven wonen.

Deze 5 functies kunnen van het budget dat toegekend is, door de persoon zelf of de vertegenwoordiger(s) ingekocht worden. Huishoudelijke Verzorging gaat sinds 2007 via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning WMO bij de gemeente. In 2015 zullen er ook andere functies overgeheveld worden naar de WMO. Hierover is nog niet voldoende duidelijk op dit moment. U kunt het beste informeren bij uw gemeente, welke zorg zij bieden per 1-1-2015 en in welke vorm.

Mensen met beperkingen die een PGB hebben kunnen zelf bepalen door wie en wanneer zij hun ondersteuning  uitgevoerd willen hebben. Zij kunnen bijvoorbeeld de volledige ondersteuning onderbrengen bij een bestaande zorgaanbieder, maar zij kunnen ook naar keus gedeelten van de ondersteuning bij verschillende zorgaanbieders regelen. Het is ook mogelijk om (gedeelten van) ondersteuning in het eigen netwerk van familie, vrienden, buren of bekenden te regelen en dit te betalen via het PGB. Zorgaanbieders zijn niet meer gebonden aan hun eigen sector, bijvoorbeeld gehandicaptensector, GGZ, ouderenzorg of verpleging. Zij kunnen AWBZ-breed diensten aanbieden aan alle doelgroepen. Door deze “ontschotting” van de zorg kan de klant op een flexibele manier geholpen worden en de kwaliteit verhogen door meer eigen regie.